Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Ratthapàla (Raṭṭhapāla Sutta): Thế Tôn đi đến Thullakotthita va quần chúng đến nghe pháp, trong ấy có thiện nan tử Raṭṭḥapāla nghe xong, xin Thế Tôn xuất gia, nhưng Thế Tôn từ chối vì chưa được pháp của cha mẹ.
Chánh kinh:
I. Raṭṭḥapāla xin cha mẹ xuất gia, và bị cha mẹ từ chối. Raṭṭḥapāla quyết định tuyệt thưc, cuối cùng cha mẹ phải cho phép nhưng dặn Raṭṭḥapāla phải về thăm nhà sau khi được xuất gia tu hành.
II. Raṭṭḥapāla sau khi được phép mẹ cha, liền xin Thế Tôn cho xuất gia. Xuất gia không được bao lâu, Raṭṭḥapāla tinh tấn tu hành, chứng được A-la-hán. Sau khi chứng quả, Raṭṭḥapāla xin phép Thế Tôn về thăm nhà như đã hứa trước với cha mẹ, Thế Tôn cho phép.    
III. Raṭṭḥapāla, ban đầu cha mẹ không nhận ra nên bị sỉ nhục, sau đó được tiếp đón tử tế; và bị cha mẹ tìm mọi cách để Raṭṭḥapāla hoàn tục. Nhưng mọi cố gắng của cha mẹ đều thất bai. Cuối cùng Raṭṭḥapāla thuyết pháp cho gia đình và ra đi.
IV. Raṭṭḥapāla đi vào rừng Lộc Uyển, được vua Koreyya yết kiến và hỏi vì sao Raṭṭḥapāla lại xuất gia, khi không bị bốn suy vong: già, bịnh, tài sản, thân tộc.
V. Raṭṭḥapāla trả lời là do nghe, biết và thấy bốn thuyết giáo mà Raṭṭḥapāla đã xuất gia: Thế giới là vô thượng, đi đến huỷ diệt; thế giới là vô hộ, vô chủ; thế giới là vô sở hữu; thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái.
Kết luận:
1. Người đời vì tham ái, chạy theo dục vọng, chinh phục đất đai, ái chưa ly đã phải mệnh chung.
2. Khi đã chết, phải bị thiêu đốt, tiền của để lại không được mang đi, chỉ đi theo nghiệp của mình.
3. Kẻ ngu, bậc trí đối với cuộc đời.
4. Những nguyên nhân chính khiến Raṭṭḥapāla xuất gia.
Audio chánh kinh: 
Nguồn: Youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 23/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 243 năm 2017:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 4/11/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Giác Kỉnh giảng phần 1, ngày 19/7/2022:
Video ĐĐ. Giác Kỉnh giảng phần 2, ngày 20/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm