Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Angulimàla (Aṅgulimāla Sutta): Một thời Thế Tôn trú tại Sāvatthi, Jetavana, ở tinh xá ông Anthapindika (Cấp cô độc). Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Pasenadi (Ba-tư-nặc), nước Kosala, có tên cướp Angulimala một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Tên cướp Angulimàla sát hại, cướp bóc, giết hại nhiều người, Thế Tôn đi đến gặp Angulimàla để thuyết phục.
Chánh kinh:
I. Angulimàla gặp Thế Tôn, được nhiếp phục và xuất gia
II. Cuộc gặp gỡ giữa Thế Tôn, Tôn giả Angulimàla và vua Pasenadi.
III. Angulimàla đi khất thực, cứu độ cho một người đàn bà sanh đẻ và chứng quả A-la-hán.
IV. Tôn giả Angulimàla đi khất thực, bị dân chúng ném đá lỗ đầu, chảy máu, bể bình bát, rách y. Đức Phật khuyên nên kham nhẫn, vì đó là kết quả các nghiệp ác, trước đã làm.
V. Lời cảm thán của Angulimàla:
1, Ba bậc sáng chói đời này: Trước phóng dật, nay không phóng dật, trước ác nay làm thiện. Vị Tỷ-kheo trung thành Phật giáo.
2. Mong kẻ địch ta được nghe chánh pháp, sẽ không hại ai và chứng được tịch tịnh.
3. Bậc trí tự mình điều phục, Ta được điều phục, không gậy, không kiếm bởi Thế Tôn.
4. Trước ta sát hại, nay ta vô hại, trước tay vấy máu, nay ta quy y Phật, là nghiệp như vậy, phải sanh ác thú, nhờ nghiệp đặc biệt, không có nó, Ta hưởng.
5. Kẻ ngu, vô trí, đam mê phóng dật, bậc trí không phóng dật, không mê dục lạc. Ta không đi lạc hướng, được xuất gia và được chứng Thánh quả.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 6/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 23/12/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 1, ngày 14/11/2022:
Video ĐĐ. Minh Chuyển giảng phần 2, ngày 15/11/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm