Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Cankῑ (Caṅkī Sutta):Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng với Ðại chúng Tỷ-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của dân chúng Kosala, tên là Opasada. Thế Tôn trú tại Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), rừng cây sāla (Salavana), phía Bắc làng Opasada. Bà-la-môn Cankῑ muốn đi đến yết kiến Sa-môn Gotama, nhưng bị các Bà-la-môn khác ngăn cản. Bà-la-môn Cankῑ nêu rõ có 20 lý do khiến Bà-la-môn Cankῑ nên đi đến yết kiến Sa-môn Gotama và cuối cùng Bà-la-môn Cankῑ đi đến Sa-môn Gotama và cuộc đàm đạo bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Vấn đề thứ nhất:
Kāpathika hỏi ý kiến của Sa-môn Gotama về các chú thuật của các Bà-la-môn mà các Bà-la-môn cho là sự thật, ngoài ra đều là hư vọng. Sa-môn Gotama trả lời vì không có một Bà-la-môn nào, không có 1 vị tôn sư nào của các Bà-la-môn, không có 1 vị ẩn sĩ nào xác chứng như vậy, thời chẳng khác một chuỗi người mù ôm nhau, người trước, người giữa, người sau cùng đều không thấy.
II. Vấn đề chỗ y cứ của lòng tin:
Khi thanh niên Bà-la-môn từ nơi lòng tin bước qua tuỳ văn. Sa-môn Gotama trả lời là có 5 pháp: Tín, tuỳ hỷ, tuỳ văn, cân nhắc suy tư, chấp nhận quan điểm. Nhưng có khi điều mình tin, hay tuỳ hỷ, v.v. lại trống không, hư vọng, còn điều mình không tin lại chân thật, có thực chất. Do vậy, không thể dựa vào 5 pháp này để làm tiêu chuẩn cho sự thật.
III. Vấn đề hộ trì chân lý: Thanh niên Bà-la-môn hỏi về hộ trì chân lý và Sa-môn Gotama cũng đã trả lời.
IV. Vấn đề giác ngộ chân lý: Thanh niên hỏi về giác ngộ chân lý và Sa-môn Gotama đã trả lời.
V. Vấn đề chứng đạt chân lý: Thanh niên Bà-la-môn hỏi về chứng đạt chân lý và Sa-môn Gotama đã trả lời.
VI. Trong vấn đề chứng đạt chân lý, pháp nào được hành trì nhiều.
Kết luận:
Đến đây, thanh niên Bà-la-môn kết luận đúc kết các vấn đề được hỏi và được trả lời và tán thán Sa-môn Gotama đã khéo trả lời các câu hỏi khiến thanh niên khởi lên lòng tin kính Sa-môn, rồi thanh niên xin quy y Phật, Pháp, Tăng.
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 22/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 16/3/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm