Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sáng ngày 14-11 (18-10-Kỷ Hợi), tại giới trường Đại giới đàn Diệu Tâm PL.2563, Ban Thỉnh sư cung nghinh Hội đồng Thập sư quang lâm hội trường chính thức tấn đàn truyền Đại giới.
 
ANH Ty kheo (4).JPG
Chư giới sư quang lâm giới trường đàn Tỳ-kheo
Tại giới trường chùa Tỉnh Hội đã diễn ra lễ tấn đàn truyền giới cho hơn 1.120 giới tử Tỳ-kheo. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, giới trường chia làm hai đàn giới, đàn giới Tăng với 542 giới tử Tỳ-kheo và đàn giới Ni có hơn 618 giới tử Tỳ-kheo-ni.
Đàn giới Tỳ-kheo, Ban Kiến đàn cung thỉnh Hội đồng Thập sư do HT.Thích Nhật Quang đương vi Đường đầu Hòa thượng; Yết-ma A-xà-lê: Tuyên Luật sư: HT.Thích Minh Thông; Giáo thọ A-xà-lê: HT.Thích Giác Quang, cùng chư vị tôn chứng tấn đàn truyền giới cho giới tử.
ANH Ty kheo (5).JPG
Chư tôn đức giới sư niêm hương Tam bảo trước khi tấn đàn truyền giới
Sau khi chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư niêm hương bạch Phật, chất vấn già nạn thì các giới tử Tỳ-kheo được hướng dẫn xếp thành 175 đàn, mỗi đàn 3 vị lần lượt thứ tự vào giới trường để tấn đàn cầu thọ giới Tỳ-kheo, dưới sự điều phối của ban quản giới tử.
anhd (2).JPG
Giới tử Tỳ-kheo-ni thọ y, bát
anhd (1).JPG
Tân Tỳ-kheo-ni
Trước chư tôn giáo phẩm Hội đồng Thập sư, nghi thức được diễn ra đúng y như pháp, như Luật bạch tứ Yết-ma, truyền giới Tỳ-kheo thành tựu giới pháp trọn vẹn.
Các giới tử được xả y Sa-di; Hòa thượng Yết-ma Thích Minh Thông hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo thọ trì 3 y: An-đà-hội, Uất-đa-la và Tăng-già-lê, truyền bình bát, tọa cụ, đãy lọc nước cho tân Tỳ-kheo.
ANH Ty kheo (8).JPG
Chư giới sư đàn Tỳ-kheo
ANH Ty kheo (2).JPG
Giới tử Tỳ-kheo
Trước đó, tại Đại giới trường Đại giới đàn Diệu Tâm PL.2563, các giới tử Sa-di tập trung về giới trường Tăng, giới tử Sa-di-ni tập trung về giới trường Ni (chùa Tỉnh Hội) để tấn đàn thọ giới pháp.
Ban Kiến đàn và điển lễ cung thỉnh Hội Đồng thập sư đàn truyền giới Sa-di, Sa-di-ni quang lâm, dưới sự phủ phục một dạ chí thành cầu thọ giới pháp của chư giới tử.
Đàn Sa-di cung thỉnh HT.Thích Liêm Chính (chùa Vĩnh An), đương vi Hòa thượng Đường đầu, cùng chư tôn đức tôn chứng; Điễn lễ: ĐĐ.Thích Pháp Diệu (thiền viện Đạo Huệ), ĐĐ.Thích Đạo Dũng (thiền viện Thường Chiếu) tấn đàn truyền giới.
ANHBAN DI Di (2).JPG
Cung nghi chư giới sư đàn Sa-di
Đàn Sa-di-ni, Ban Kiến đàn cung thỉnh NT.Thích nữ Như Tịnh (thiền viện Linh Chiếu) đương vi Hòa thượng Đường đầu, cùng chư tôn đức Ni tôn chứng tấn đàn truyền giới, cùng Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Huệ Hiền (thiền viện Linh Chiếu).
Lễ tấn đàn Sa-di, Sa-di-ni được diễn ra trong niềm hỷ lạc vô biên và lòng tràn đầy khát ngưỡng cầu thọ giới pháp của các giới tử.
ANHBAN DI Di (3).JPG
Chư giới sư đàn Sa-di đảnh lễ Tam bảo
Image00025.jpg
Giới Sa-di thọ y
Sau đàn truyền giới Sa di, Sa-di-ni là đàn truyền giới Thức-xoa-ma-na.
Đàn Thức-xoa-ma-na, Ban Kiến đàn cung thỉnh NT.Thích nữ Như Bửu (chùa Kiều Đàm) đương vi Hòa thượng Đường đầu; cùng chư tôn đức Ni tôn chứng tấn đàn truyền giới,  Điển lễ - Dẫn thỉnh: SC.Thích nữ Tánh Tuệ (chùa Lạc Sơn).
ANHBAN DI Di (9).JPG
Chư giới sư đàn Thức-xoa-ma-na
ANHBAN DI Di (13).JPG
Giới tử Thức-xoa-ma-na
Được biết, đàn Sa-di có 489 giới tử, Sa-di-ni: 571 giới tử, Thức-xoa-ma-na: 641 giới tử cầu thọ giới pháp tại giới đàn Diệu Tâm.
Theo giacngo.vn