Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Mục Kiền Liên (tiếng Pali: Moggallāna) hay gọi tắt là Mục Liên (568-484 TCN) là một trong hai đệ tử hàng đầu của đức Phật Thích Ca Mâu Ni và được đức Phật giao trọng trách làm Thượng thủ Tăng đoàn sau khi Ngài chứng A La Hán, quả vị cuối cùng trong Tứ Thánh quả. Ông đã đắc quả A La Hán và trở nên nổi tiếng là bậc "Thần thông đệ nhất" trong hàng Thanh văn đệ tử của đức Phật
TT Vườn Tâm (Nguồn youtube Khất Sĩ Bình Định)