Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
VTO - Sau những phút giây thiền hành, học pháp, trì bình khất thực… chư hành giả Ni giới Giáo đoàn III còn có các thời thiền tọa trong Khóa tu “Sống chung tu học” lần thứ 10 của Ni giới. Đây là những giờ phút hướng đến sự định tâm nhằm tìm cầu sự ngộ đạo, hướng về bến giác.
TT. Vườn Tâm