Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tác giả tại Khóa tu truyền thống Hệ phái Khất sĩ lần thứ 30
Quang cảnh Trúc Lâm thật hữu tình
Sa – la xanh mướt, nắng long – lanh
Đất lành quy ngưỡng tâm hiền thiện
Cảnh vật trầm tư cách thị thành.
Vạn vật thiên nhiên thảy hài hòa
Trời thanh nắng ấm kết hương hoa
Sáng chiều chim chóc vui ca hót
Phật Tổ trang nghiêm trên bửu tòa.
Thánh tượng Quán – Âm đứng lộ thiên
Uy – nghiêm thanh thoát đẹp hương nguyền
Ba hai hóa hiện thân thuần tịnh
Cứu vớt nhân sinh thật diệu huyền.
Khóa tu truyền thống đã khai dòng
Lần thứ ba mươi được suốt thông
Đoàn Sáu đăng cai luôn tiếp nối
Chư Tôn quy tựu khắp Nam Trung.
Câu hội cùng nhau tập sống chung
Triển khai giáo pháp thảy viên dung
Nối truyền đường lối ngàn xưa Phật
Huynh đệ hân hoan nguyện một lòng.

Chúng ta đoàn kết bỏ tư riêng
Quyết chí tiến tu giải não phiền
Quả giác viên thành tâm mới toại
Thoát vòng sanh tử tuệ tri nguyên.
Chư Tăng thọ thực dưới tàng cây
Rực rỡ y vàng phơ phất bay
Phật tử thành tâm dâng phẩm thực
Chư Tôn thọ nhận nguyện tròn đầy.
Sáng ngày Mười một thật vui thay
Phật –  tử, Chư Tôn hội đủ đầy
Bế mạc khóa tu lòng phấn khời
Đệ huynh tạm biệt rồi chia tay.
Tây Ninh – Trọng Đông – Kỷ Hợi
TX. Trúc Lâm (Tây Ninh)  - Tháng 11 năm Kỷ Hợi.
Tỳ kheo Giác Hùng - Chứng minh Giáo đoàn III, Phó Thiền chủ khóa tu.