Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Thật vậy, bậc đáng kính trọng ấy là: “A la hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn.”
Itipi so bhagavā arahaṃ
Sammā-sambuddho,
Vijjā-caraṇa-sampanno
Sugato lokavidū,
Anuttaro purisa-damma-sārathi
Satthā deva-manussānaṃ
Buddho bhagavāti.
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni
TT. Vườn Tâm