Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha đi đến Thế Tôn, sau khi nói lên với Thế Tôn những lời chào đón thăm hỏi thân hữu, Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần nước Magadha bạch Thế Tôn:
- Thưa Tôn giả Gotama, khi người nào nói lên điều mình thấy: "Tôi thấy như vậy", hay nói lên điều mình nghe: "Tôi nghe như vậy", hay nói lên điều mình cảm giác: "Tôi cảm giác như vậy", hay nói lên điều mình thức tri (hiểu biết): "Tôi thức tri như vậy", tôi thấy người ấy không có lỗi gì. 

Phật dạy: Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng: "Tất cả điều được thấy cần phải nói ra" hay "Tất cả điều được thấy không nên nói ra", cũng như vậy đối với tất cả điều được nghe, điều được cảm giác, điều được thức tri. 

Này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tăng trưởng, các pháp thiện tổn giảm, Ta nói rằng điều thấy như vậy không nên nói ra. Và này Bà-la-môn, phàm nói lên điều thấy gì, các pháp bất thiện tổn giảm, các pháp thiện tăng trưởng, Ta nói rằng điều thấy như vậy nên nói ra. Này Bà-la-môn, cũng như vậy đối với những điều nghe, những điều cảm giác, những điều thức tri.

Rồi Bà-la-môn Vassakàra, vị đại thần xứ Magadha, hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. 
(Tăng Chi Bộ Kinh, Chương Bốn Pháp, Phẩm Chiến Sĩ)
Những mẫu chuyện hay của Phật Giáo