Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Abhidhamma được phân tích thành abhi + dhamma; tiếp đầu ngữ abhi có nghĩa là cao tột, thù thắng. Abhi có 2 nghĩa: Atireka: cao hơn, vượt trội, Visittha: vi diệu, phi thường, không thể so sánh... Abhidhamma là pháp cao siêu, thù thắng tốt đẹp, được dịch là Thắng pháp, Vi Diệu Pháp, Vô Tỷ Pháp.
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm