Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc). Ở tại đây, Tôn giả Sāriputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo. “Chư Hiền Tỷ-kheo”: “Thưa Hiền giả”, các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sāriputta.

Chánh kinh:
I. Tôn giả Sāriputta nói có 4 hạng người ở đời:
1. Hạng có cấu uế và không biết mình có cấu uế.
2. Hạng có cấu uế và biết mình có cấu uế.
3. Hạng không có cấu uế và không biết mình không có cấu uế.
4. Hạng không có cấu uế và biết mình không có cấu uế.
II. Với câu hỏi của Tôn giả Moggallāna, Tôn giả sāriputta giải thích vì sao hạng không như thật biết mình có cấu uế và không có cấu uế là hạ liệt; còn hạng như thật biết mình có cấu uế và biết mình không có cấu uế là ưu thắng.
III. Thế nào là cấu uế? 13 trường hợp cấu uế có thể xảy đến cho vị Tỷ-kheo ở trong chúng.
IV. Tỷ-kheo có cấu uế, dù ở trong rừng, tu hạnh đầu đà...vẫn không được các vị đồng phạm hạnh cung kính. Trái lại, vị Tỷ-kheo sống gần làng mạc, nhưng không cấu uế, vẫn được các vị đồng phạm hạnh cung kính.
Tôn giả Moggallāna dùng ví dụ tán thán Tôn giả Sāriputta đã khéo rõ biết tâm tư của vị xuất gia không chân chánh và vị xuất gia chân chánh.
Kết luận:
Hai vị Tôn giả cùng nhau khéo nói, cùng nhau tuỳ hỷ.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TT. Giác Hoàng giảng, phần 1, ngày 6/10/2021:
Video TT. Giác Hoàng giảng, phần 2, ngày 7/10/2021:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm