Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”. “Bạch Thế Tôn”, những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng.
Chánh kinh:
Thế Tôn đề cao giới hạnh, thuyết 13 ước nguyện của vị Tỷ-kheo và điều kiện để trở thành tựu 13 ước nguyện ấy (tức là hành trì Giới, Định, Tuệ).
I. 6 ước nguyện về nếp sống giữa chúng Tăng.
II. 2 ước nguyện về Thiền sắc giới và Thiền vô sắc giới.
III. 3 ước nguyện về quả Dự lưu, Nhất lai, Bất lai.
IV. 6 ước nguyện về 6 thông: Thần túc, Thiên Nhĩ, Tha tâm, Túc mạng, Thiên nhãn, Lậu tận.
V. Thế Tôn đề cao giới hạnh.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video TT. Thích Hạnh Bình giảng:
 
Nguồn: youtube Thích Hạnh Bình
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2:
Nguồn: youtube Vườn Tâm Pháp Âm
TT. Vườn Tâm