Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc). Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: “Này các Tỷ-kheo”.:” Bạch Thế Tôn”, các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn.
Chánh kinh:
I. Cõi ác chờ đợi tâm cấu uế, như tấm vải nhơ, được màu nhuộm không tốt đẹp. Cõi lành chờ đợi tâm không cấu uế, như tấm vải sạch được màu nhuộm tốt đẹp.
II. Quá trình hiểu biết cấu uế đưa đến giải thoát giác ngộ.
1. Biết được các cấu uế và đoạn trừ được cấu uế.
2. Lòng tin bất động đối với 2 ngôi báu.
3. Chứng được nghĩa tín thọ, pháp tín thọ và hướng đến thiền định.
4. Tu 4 vô lượng tâm.
5. Tu tuệ chứng quả A-la-hán
III. Thế Tôn đọc lên bài kệ để trả lời Bà-la-môn Sundarika.
Kết luận:
Nghe xong bài kệ, Bà-la-môn Sundarika tán thán 3 ngôi báu xin quy y và xin xuất gia, cuối cùng chứng quả.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
 
Video sư Minh Sơn giảng phần 1: ngày 12/10/2021
Video sư Minh Sơn giảng phần 2: ngày 13/10/2021
Nguồn: OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm