Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna Sutta): Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), Kammāsadhamma (kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn giải thích thế nào là 4 niệm xứ.
II. Thế nào là quán thân trên thân.
1. Niệm hơi thở vô, hơi thở ra.
2. Quán các oai nghi.
3. Quán các hành tướng của thân.
4. Quán vị trí các giới trên thân.
5. Quán các vị trí các giới trên thân
6. Quán thi thể trong nghĩa địa.
a. Thi thể quăng vào nghĩa địa trong 3 ngày.
b. Quán thân bị côn trùng muôn thú ăn.
c. Quán bộ xương còn liên kết hay sau khi bị rã rời.
d. Quán toàn xương trắng trở thành bột.
III. Quán thọ trên các cảm thọ: 9 loại cảm thọ
IV. Quán tâm trên cáctama: có 16 loại tâm.
V. Quán pháp trên các pháp.
1. Đối với 5 triền cái.
2. Đối với 5 thủ uẩn.
3. Đối với 6 nội ngoại xứ.
4. Đối với 7 giác chi.
5. Đối với 4 sự thật.
VI. Khả năng chứng quả của pháp môn này: 1 trong 2 quả: A-la-hán hay Bất lai trong thời gian từ 7 năm đến 7 ngày.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio Chánh kinh:
Nguồn: youtube: Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng, phần 1:
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng, phần 2:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video sư Giác Nguyên giảng:
Nguồn: Youtube Những Kỷ Niệm Xưa
TT. Vườn Tâm