Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh DEVADAHA (Devadaha Sutta):Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Thích-ca và thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn trình bày quan điểm các Ni-kiền-tử về các cảm thọ và phê bình quan điểm ấy.
II. Thế Tôn trình bày quan điểm của Nātaputta về Nhất thiết trí và là tiêu diệt các nghiệp quá khứ bằng khổ hạnh để đoạn tận khổ đau. Thế Tôn phê bình quan điểm ấy.
III. Thế Tôn phê bình sự tinh cần của các Ni-kiển-tử không có kết quả.
IV. Thế Tôn phê bình 10 thuyết tuỳ thuyết của các Ni-kiền-tử đưa đến chỉ trích.
V. Thế Tôn đề cao 10 sự tinh cần đưa đến kết quả của Như Lai.
VI Thế Tôn đề cập đến 10 thuyết tuỳ thuyết của Như Lai đưa đến tán thán.
Kết luận
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Quyền giảng phần 1 ngày 2/1/2021:
Video TK Pháp Đăng giảng phần 2 ngày 3/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video HT. Thích Chơn Thiện giảng năm 2016:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 25/5/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 24/11/2022:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 25/11/2022:
Video TT. Giác Viễn giảng phần 3, ngày 26/11/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
Video TK Thích Thiện Xuân giảng phần 1, năm 2018:
Video TK Thích Thiện Xuân giảng phần 2, năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm