Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Nghĩ Như Thế Nào (Kinti Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Kusināra, tại khu rừng Baliharaṇa. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn xác nhận, chỉ vì lòng từ, Thế Tôn thuyết pháp và khuyên các Tỷ-kheo nên học tập 37 pháp trợ đạo trong tinh thần hoà hợp hoan hỷ.
II. Đức Phật chỉ bày cách giải quyết nếu có một sự sai khác về Thắng pháp giữa các vị Tỷ-kheo để đem lại hoà hợp hoan hỷ.
III. Đức Phật chỉ bày cách giải quyết nếu có vị Tỷ-kheo phạm tội để đem lại hoà đồng hoan hỷ.
IV. Đức Phật chỉ bày cách giải quyết nếu có khẩu tránh gây ra giữa có Tỷ-kheo.
V. Thế Tôn dạy chính nhờ thuyết pháp mới giúp các Tỷ-kheo vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện pháp nhưng phải trình bày như thế nào để khỏi rơi vào khen mình chê người.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 7/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma 
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 264 năm 2017:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 24/3/2022:
 
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 8/6/2008:
 
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm