Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Bất Động Lợi Ích (Āneñjasappāya Sutta): Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). Kammāsadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân chúng Kuru. Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và thuyết giảng.

Chánh kinh:
I. Đặc tánh của các dục và sự nguy hiểm của các dục.
II. Đạo lộ về lợi ích bất động:
1. Đối với các dục.
2. Đối với sắc pháp.
III. Đạo lộ lợi ích về vô sở hữu xứ:
1. Các tưởng được đoạn diệt không có du tàn.
2. Tự ngã và ngã sở đều trống không.
3. Ta không có bất cứ chỗ nào, cho ai và trong hình thức nào và sở thuộc của ta cũng vậy.
IV. Đạo lộ về lợi ích phi tưởng, phi phi tưởng xứ.
V. Vị Thánh đệ tử vượt qua bộc lưu:
1. Vị Tỷ-kheo còn hoan hỷ, chấp trước trong xả, không chứng cứu cánh Niết-bàn.
2. Vị Tỷ-kheo không hoan hỷ chấp trước trong xả, chứng được cứu cánh Niết-bàn.
VI. Thế nào là Thánh giải thoát.
VII. Thế Tôn tổng kết những điều đã thuyết giảng và nói đến trách nhiệm của bậc Đạo sư đã làm cho các đệ tử.
Kết luận: 
Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: Youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 10/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video HT. Thích Thiện Chơn giảng năm 2016:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video HT. Thích Viên Lý giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Official
Video TT Thích Thiện Thái giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 6/7/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video TK Phước Toàn giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm