Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Mãn Nguyệt (Mahāpuṇṇama Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Sāvatthi (Xá-vệ), Pubbārāma (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Trong ngày rằm, Bố-tát, Thế Tôn đang ngồi với đại chúng đoanh vây. Một Tỷ-kheo đừng lên xin hỏi một số vấn đề và đức Phật cho phep.
Chánh kinh:
I. Vị Tỷ-kheo ấy hỏi tất cả là mười câu hỏi liên hệ đến vấn đề Năm uẩn và đức Phật lần lượt trả lời tất cả mười câu hỏi ấy.
II. Một Tỷ-kheo khác hỏi, những hành động gì do vô ngã làm thời được ngã nào cảm thọ. Kết quả đức Phật dạy không nên vượt qua lời dạy của Ngài. Chỉ nên quán Năm uẩn là vô ngã, nhờ vậy được nhàm chán ly tham và giải thoát.
Kết luận:
Sau khi đức Phật thuyết giảng, có sáu mươi vị chứng được quả A-la-hán.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 17/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 270:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Tinh Tuệ giảng ngày 5/5/2022:
Nguồn: youtube Ngoc Tran Vuong
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 21/9/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video SC Trang Liên giảng phần 1, ngày 21/12/2022:
Video SC Trang Liên giảng phần 2, ngày 22/12/2022:
Video SC Trang Liên giảng phần 3, ngày 23/12/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm