Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cūḷapuṇṇama Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, tại Pubbārāma (Ðông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). Thế Tôn xác nhận, một người bất chánh không thể biết được một người bất chánh và một người chân chánh.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn định nghĩa tám pháp của người bất chánh và nêu rõ dị thục của người bất chánh.
II. Thế Tôn nói đến tám pháp của người chân chánh và quả dị thục của người chân chánh.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 18/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 271:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Thích Viên Lý giảng ngày 24/4/2022:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Official
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 28/9/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm