Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Bất Đoạn (Anupada Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo rồi thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn tán thán trí tuệ Tôn giả Sāriputta.
II. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về sơ thiền.
III. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp của Tôn giả Sāriputta về thiền thứ hai.
IV. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quan của Tôn giả Sāriputta về thiền thứ ba.
V. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về thiền thứ tư.
VI. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về Không vô biên xứ.
VII. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về Thức vô biên xứ.
VIII. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về Vô sở hữu xứ.
IX. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về Phi tưởng phi phi tưởng xứ.
X. Thế Tôn tán thán bất đoạn pháp quán của Tôn giả Sāriputta về Diệt thọ tưởng định.
XI. Thế Tôn tán thán Tôn giả Sāriputta là cứu cánh trong Thánh giới, Thánh định, Thánh tuệ, là con chánh tông của Thế Tôn, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất và chơn chánh chuyển Pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyển vận.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 19/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 272:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Thích Viên Lý giảng ngày 27/4/2022:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Official
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 5/10/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm