Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Khổ Uẩn (Mahādukkhakkhandha Sutta): Nghe các du sĩ ngoại đạo chất vấn sự hiểu biết về dục, về sắc, về cảm thọ của Sa-môn Gotama và ngoại đạo không có sai khác gì. Các Tỷ-kheo về trình lên đức Phật và đức Phật thuyết giảng.
Chánh kinh:
I. Ngoại đạo không thể trả lời về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của dục, sắc và các cảm thọ.
II. Thế Tôn giải thích về vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của 3 pháp ấy:
1. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục.
2. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các sắc. 
3. Vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các thọ.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng, phần 1, ngày 21/3/2022:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng, phần 2, ngày 22/3/2022:
Nguồn: OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm