Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Sáu Sáu (Chachakka Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm) tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói Thế Tôn sẽ giảng về pháp sáu sáu. Rồi Thế Tôn tổng thuyết về pháp sáu sáu.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn nói về phân biệt pháp sáu sáu.
II. Sáu nội xứ và các pháp liên hệ đến sáu nội xứ là vô ngã.
III. Con đường đưa đến sự tập khởi của thân kiến.
IV. Con đường đưa đến sự đoạn diệt thân kiến.
V. Do 6 căn tiếp xúc với 6 trần, đưa đến các cảm thọ, lạc thọ làm tăng trưởng tham tuỳ miên, khổ thọ khiến tăng trưởng sân tuỳ miên, bất khổ bất lạc khiến tăng trưởng vô minh tuỳ miên. Do vậy, không đoạn được đau khổ.
VI. Do không ái trước lạc thọ, không sầu muộn với khổ thọ, như thật biết bất khổ bất lạc thọ nên các tuỳ miên không tuỳ tăng, và có sự kiện chấm dứt khổ đau.
VII. Thái độ của vị Thánh đệ tử đưa đến giải thoát.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi thuyết giảng kinh này có 60 Tỷ-kheo được chứng quả A-la-hán.
Audio chánh kinh:
 
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 23/6/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 306:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 10/10/2018:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video NS Liễu Pháp giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
Video SC. Thủy Liên giảng phần 1, ngày 26/6/2023:
Video SC. Thủy Liên giảng phần 2, ngày 27/6/2023:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm