Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Samanamandikà (Samaṇamuṇḍika Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ Viên), tại tinh xá Anāthapiṇḍika(Cấp Cô Ðộc).Pañcakanga, một đệ tử Phật, đi đến thăm du sĩ Uggahamana được du sĩ nói lên lý thuyết của mình là một người thành tựu bốn pháp được xem là thiện cụ túc, thiện tối thắng, là bậc Sa-môn vô năng thắng, tức là không làm ác nghiệp vè thân, lời, ý và chánh mạng. Pañcakanga về thưa lại với Thế Tôn, Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn bác bỏ thuyết ấy, vì như vậy một đứa con nít thành tựu bốn phàp này cũng là bậc thiện cụ túc, thiện tối thắng sao?
II. Thế Tôn xác định thành tựu bốn pháp ấy không thể là vị thiện cụ túc, thiện tối thắng.
III. Thế Tôn chủ trương thành tựu 10 pháp mới gọi là Thiện Cụ túc, Thiện Tối thắng, là bậc Sa-môn vô năng thắng:
1. Mười giải thoát: 1) Chánh tri kiến.... 10) Chánh giải thoát.
2. Chánh tri kiến:
a. Biết về bất thiện giới.
b. Biết về thiện giới.
c. Biết về bất thiện tư duy.
d. Biết về thiện tư duy.
Kết luận: 
Pañcakanga hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 16/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 30/9/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 1, ngày 6/7/2022:
Video ĐĐ. Giác Ảnh giảng phần 2, ngày 7/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm