Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Madhurā (Madhurā Sutta): Một thời Tôn giả Mahākaccāna (Ðại Ca-chiên-diên) trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhurā đến yết kiến Tôn giả Kaccāna và hỏi ý kiến Tôn giả về quan điểm của các Bà-la-môn rằng chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng.
Chánh kinh:
Tôn giả Mahā Kaccāna trả lời và phê bình quan điểm của các Bà-la-môn.
I. Đây chỉ là một âm thanh, một quan điểm không có thực chất.
II. Mahā Kaccāna dùng 5 dẫn chứng để chứng tỏ 4 giai cấp là đồng đẳng:
1. Dẫn chứng thứ nhất: Giai cấp nào giàu có có thể dùng người giai cấp khác để hầu hạ mình.
2. Dẫn chứng thứ hai: Giai cấp nào nếu làm 10 điều ác nghiệp, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đoạ xứ, địa ngục.
3. Dẫn chứng thứ ba: Giai cấp nào nếu không là 10 điều ác nghiệp đều có thể sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này.
4. Dẫn chứng thứ tư: Giai cấp nào ăn cướp, ăn trộm, tư thông vợ người đều bị vua trừng phạt, với các hình phạt giống nhau.
5. Dẫn chứng thứ năm: Giai cấp nào xuất gia sẽ được nhà vua cung kính tôn trọng.
Kết luận:
Vua Madhurā tán thán Tôn giả Mahā Kaccāna và xin quy y với Tôn giả. Tôn giả khuyên nên quy y với đức Phật.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 26/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 18/11/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 26/7/2022:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 2, ngày 27/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm