Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Vương Tử Bồ-Đề (Bodhirājakumāra Sutta): Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại Sunsumaragira, rừng Bhesakāla, vườn Lộc Uyển. Vương tử Bồ Đề mời Thế Tôn đến thọ trai ở nhà, sau bữa thọ trai, Vương tử Bồ Đề mở đầu cuộc đàm đạo với Thế Tôn về một số vấn đề.

Chánh kinh:
I. Vấn đề thứ nhất: Vương tử nói lạc được chứng đắc không phải do lạc, mà do khổ. Thế Tôn kể lại kinh nghiệm của mình, trước tu khổ hạnh vì nghĩ khổ hạnh sẽ đem lại lạc giải thoát, sau từ bỏ khổ hạnh, tu giới định tuệ, được giác ngộ và giảng đạo giác ngộ cho 5 vị Tỷ-kheo.
II. Vấn đề thứ hai: Độ bao lâu, một Tỷ-kheo chấp nhận Như Lai là Đạo sư chứng được mục đích tối thượng:
1. Một người học kỹ thuật cưỡi voi và điều khiển voi, nếu có 5 đức tánh thời học không được: không có lòng tin, nhiều bịnh, gian trá, biếng nhác, liệt tuệ.
2. Một người có 5 đức tánh, thời có thể học kỹ thuật cưỡi voi và dùng câu móc: có lòng tin, ít bịnh, không xảo trám tinh tấn và có trí tuệ.
3. Nếu một Tỷ-kheo có 5 tinh tấn chi phần, thời có thể giác ngộ, buổi chiều nghe pháp, buổi sáng ngộ đạo, là thời gian mau nhất:
a. Tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai.
b. Ít bịnh ít não với bộ tiêu hoá điều hoà.
c. Không gian trá, không xảo trá, tự mình đối xử như chân với bậc Đạo sư.
d. Tinh cần từ bỏ bất thiện pháp, thành tựu thiện pháp.
đ. Thành tựu trí tuệ.
Kết luận:
Vương tử tán thán đức Phật và Chánh pháp được khéo thuyết giảng, nhưng không nói xin quy y ba ngôi báu. Thanh niên Sañjikāputta nhắc lại điểm này. Vương tử cải chánh nói rằng mình dã quy y ba lần: khi bà mẹ còn mang thai, khi người hầu bồng Vương tử và nay lại quy y một lần thứ ba nữa.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng phần 1, ngày 2/1/2021:
Video TK Tuệ Quyền giảng phần 2, ngày 5/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 246 năm 2017:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng 25/11/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 1 năm 2018:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 2 năm 2018:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 3 năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm