Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Brahmàyu (Brahmāyu Sutta): Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Bà-la-môn Brahmāyu sai Uttara, một thanh niên đệ tử, đi đến để tìm xem Sa-môn Gotama có tương xứng với danh xưng được đồn về Ngài và bày cho đệ tử những phương pháp chú thuật để xác chứng cho đúng với sự thật này.
Chánh kinh:
I. Thanh niên Uttara đi đến yết kiến đức Phật tìm xem Sa-môn Gotama có đủ 32 tướng tốt và đi theo Sa-môn Gotama trong 7 tháng để tìm hiểu về mọi oai nghi của Sa-môn Gotama.
II. Thanh niên Uttara về tường thuật cho Bà-la-môn Brahmāyu kể đủ 32 tướng tốt của Sa-môn Gotama và cử chỉ oai nghi của Ngài khi đi, khi vào nhà, khi ngồi ăn, khi nói lời tuỳ hỷ công đức, khi đi về tu viện, khi thuyết pháp. Nghe xong Bà-la-môn Brahmāyu nói lên lời cảm hứng đảnh lễ Thế Tôn và quyết định đi yết kiến Sa-môn Gotama.
III. Bà-la-môn Brahmāyu đi đến yết kiến Sa-môn Gotama:
1. Bà-la-môn Brahmāyu thấy được 32 tướng tốt của Sa-môn Gotama.
2. Bà-la-môn hỏi về ý nghĩa của chữ Mâu-ni và Phật-đà, được Thế Tôn giải thích khiến Bà-la-môn Brahmāyu khởi lòng tin kính và đảnh lễ Sa-môn Gotama.
3. Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp về 4 sự thật, Bà-la-môn Brahmāyu chứng được pháp và đắc pháp.
Iv. Bà-la-môn Brahmāyu tán thán Thế Tôn, xin quy y, mời Thế Tôn và đại chúng thọ trai, sau Bà-la-môn Brahmāyu mệnh chung và được Thế Tôn xác nhận là đã chứng quả Bất lai.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video  TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 27/1/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm