Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Dhànañjàṇi (Dhànañjàṇi Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Tôn giả Sāriputta hỏi thăm các Tỷ-kheo về tin tức đức Phật, tin tức chúng Tăng và tin tức Bà-la-môn Dhānañjāni. Khi được biết Dhānañjāni sống phóng dật, Tôn giả Sāriputta quyết định đi đến thăm Dhānañjāni và cuộc đàm thoại giữa Tôn giả Sāriputta và Bà-la-môn Dhānañjāni bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Sāriputta hỏi Bà-la-môn có sống phóng dật không? Bà-la-môn trả lời làm sao không phóng dật được khi phải có 10 trách nhiệm.
II. Tôn giả Sāriputta hỏi 1 người làm phi pháp bị sanh vào địa ngục vì làm 10 trách nhiệm. Có thể viện cớ làm 10 trách nhiệm ấy khi bị quăng vào địa ngục không? Nhất định là không.
III. Tôn giả Sāriputta hỏi 1 người vì 10 trách nhiệm là điều phi pháp và 1 người vì 10 trách nhiệm làm điều đúng pháp, ai tốt đẹp hơn. Lẽ dĩ nhiên người sau tốt đẹp hơn. Hành trì đúng pháp tốt đẹp hơn hành trì phi pháp.
IV. Sau một thời gian, Bà-la-môn Dhānañjāni bị bệnh nặng, mời Tôn giả Sāriputta đến thăm. Tôn giả Sāriputta đến hỏi thăm bệnh trạng và hỏi Dhānañjāni ưa cảnh giới nào nhất? Bà-la-môn trả lời ưa cảnh giới Phạm thiên nhất.
V. Tôn giả Sāriputta nghĩ các Bà-la-môn rất ái luyến Phạm thiên giới nên thuyết giảng con đường đưa đến Phạm thiên giới, tức là từ, bi, hỷ, xả. Cuối cùng Bà-la-môn Dhānañjāni được sanh Phạm thiên giới.
Kết luận:
Thế Tôn biết được Bà-la-môn Dhānañjāni được sanh Phạm thiên giới liền hỏi vì sao Tôn giả Sāriputta lại thuyết Phạm thiên giới trong khi còn có các cảnh giới thanh tịnh hơn. Tôn giả Sāriputta trả lời vì vị Bà-la-môn này rất ái luyến Phạm thiên giới.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 25/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 6/4/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm