Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Vàseṭṭha (Vāseṭṭha Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng -gia-la), tại khu rừng Icchanankala. Giữa Bà-la-môn Vàseṭṭha và Bà-la-môn Bhāradvajā có sự tranh cãi về "do cái gì tác thành" Bà-la-môn Bhāradvajā nói do thọ sanh còn Vàseṭṭha nói do hành động. Vì không giải quyết được sự tranh chấp này, cả 2 vị đi tìm Sa-môn Gotama để hỏi ý kiến.
Chánh kinh:
I. Vàseṭṭha  và Bhāradvajā tự xưng danh tánh và nói lên vấn đề tranh chấp, yêu cầu Sa-môn Gotama giải quyết.
II. Thế Tôn trả lời các loài hữu tình do sanh đẻ nên có nhiều loại khác nhau. Thế Tôn kể ra sáu loại sai khác nhau.
III. Rồi Thế Tôn kể loài người dị loại rất ít và tướng sai khác cũng rất ít, danh xưng có sự sai khác mà thôi.
IV. Chính do hành động sai khác nên có các hạng người sai khác. Đức Phật kể đến 8 loại người sai khác do nghề nghiệp sai khác.
V. Đức Phật kể ra 28 định nghĩa mới xứng danh Bà-la-môn chớ không phải do thọ sanh.
VI. Đức Phật nêu rõ, kẻ ngu mới tuyên bố Bà-la-môn do thọ sanh, chính do hành động mới gọi Bà-la-môn và phi Bà la môn, chính do hành động mới gọi hạng người này hạng người khác.
VII. Đức Phật kết luận: Do nghiệp đời luân chuyển, do nghiệp người luân hồi, do chế ngự tác thành Bà-la-môn.
Kết luận:
Hai thanh niên tán thán Sa-môn Gotama và xin quy y làm đệ tử.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 27/1/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 13/4/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm