Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Gaṇaka Moggallāna (Gaṇakamoggallāna Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Sāvatthi, Pubbārāma, nơi lâu đài của Migaramatu (Ðông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). Ganaka Moggallāna đến hỏi đức Phật, trong Pháp và Luật của Ngài có thể thấy được một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự không? Đức Phật trả lời có với bài kinh này.
Chánh kinh:
Thế Tôn trình bày trong Pháp và Luật này, có một học tập tuần tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự.
I. Giới học gồm có sống chế ngự trong giới bổn, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác.
II. Định học gồm có đoạn trừ năm triền cái, chứng được bốn Thiền. Thế Tôn thuyết giảng cho các bậc hữu học và các bậc vô học.
III. Trả lời các câu hỏi của Gaṇaka Moggallāna, Thế Tôn nói, với lời giảng dạy của Ngài, một số đệ tử chứng được cứu cánh Niết-bàn, một số không được. Và đức Phật giải thích lý do Ngài chỉ là người chỉ con đường đưa đến Niết-bàn.
Ai đi theo đúng con đường đức Phật chỉ dạy, thời chứng được Niết-bàn. Ai đi sai đường thời không thể chứng được Niết-bàn.
IV. Gaṇaka Moggallāna tán thán lời giảng dạy cúa Sa-môn Gotama. Sa-môn Gotama không sống hoà hợp với những kẻ xuất gia, biếng nhác thất niệm, liệt tuệ. Ngài chỉ sống hoà hợp với những vị xuất gia vì lòng tin, tinh tấn, chánh niệm, thắng tuệ. Gaṇaka Moggallāna tán thán lời khuyên dạy của Sa-môn Gotama là tối thượng trong tất cả lời giảng huấn hiện tại.
Kết luận:
Gaṇaka Moggallāna xin quy y Ba ngôi báu.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 15/2/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Tinh Tuệ giảng năm 2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 7/9/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
TT. Vườn Tâm