Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Bốn Mươi (Mahācattārīsaka Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Ở đấy, Thế Tôn dạy sẽ giảng về Thánh định cùng với các cận duyên và cáctư trợ.
Chánh kinh:
I. Định nghĩa Thánh định với các cận duyên với các tư trợ.
II. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là tà kiến và chánh kiến. Liên hệ giữa chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm.
III. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là tà tư duy, chánh tư duy. Liên hệ giữa chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm với chánh tư duy.
IV.Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là tà ngữ, chánh ngữ. Liên hệ giữa chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm với chánh ngữ.
V. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là tà nghiệp, chánh nghiệp. Liên hệ giữa chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm với chánh nghiệp.
VI. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là tà mạng, chánh mạng. Liên hệ giữa chánh kiến, chánh tinh tấn, chánh niệm với chánh mạng.
VII. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là 8 chi phần của bậc hữu học và 10 chi phần của bậc A-la-hán.
VIII. Chánh kiến đi hàng đầu. Định nghĩa chánh kiến. Thế nào là đại pháp môn 40 pháp. Đại pháp môn 40 pháp này vượt khỏi các chỉ trích.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 3/3/2021:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 278:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video HT. Pháp Tông giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video HT. Thích Chơn Thiện giảng năm 2016:
Nguồn: youtube Tinh Duc
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 1, năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 2, năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 3, năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 4, năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TK Phước Toàn giảng ngày 6/6/2022:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
Video ĐĐ. Minh Điệp giảng phần 1, ngày 30/11/2022:
Video ĐĐ. Minh Điệp giảng phần 2, ngày 1/12/2022
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm