Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Nhập Tức, Xuất Tức Niệm (Ānāpānassati Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthῑ (Xá-vệ), tại Ðông Viên (Pubbārāma), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade). Thế Tôn ở tại Sāvatthῑ cho đến ngày lễ Komudi, thấy các Tỷ-kheo khích lệ nhau tu học, Tỷ-kheo dạy cho tân học Tỷ-kheo, rất lấy làm hoan hỷ nên nói kinh này để tán thán chúng Tỷ-kheo.
Chánh kinh:
Thế Tôn tán thán chúng Tỷ-kheo và giải thích pháp môn niệm hơi thở vô hơi thở ra.
I. Thế Tôn tán thán các Tỷ-kheo là không có lời dư thừa, an trú trong lõi cây thanh tịnh, là phước điền vô thưỡng ở đời. Trong hội chúng này có những vị đã chứng được 4 quả, đã tu tập 14 pháp môn trong ấy có pháp môn niệm hơi thở vô hơi thở ra.
II. Thế Tôn định nghĩa pháp môn niệm hơi thở vô hơi thở ra và giải thích sự liên hệ giữa pháp môn niệm hơi thở ra với 4 niệm xứ, bảy giác chi, minh và giải thoát:
1. Định nghĩa pháp môn niệm hơi thở vô hơi thở ra.
2. Niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu tập làm cho 4 niệm xứ được sung mãn.
3. Bốn niệm xứ được tu tập làm cho bảy giác chi được viên mãn.
4. Bảy giác chi được tu tập làm cho minh giải thoát được viên mãn.
Kết luận:
Các vị Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy:
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Tuệ Siêu giảng ngày 5/3/2021
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 21/12/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 279:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TK Giác Nguyên giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Alain Bảo
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 21/12/2008:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 1 năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 2 năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 3 năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 4 năm 2019:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 5 năm 2019:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 1, ngày 7/4/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 2, ngày 8/4/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 3, ngày 8/4/2023:
Video TT. Giác Hoàng giảng phần 4, ngày 9/4/2023:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm