Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Potaliya (Potaliya Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apāna là một thị trấn của Anguttarapa. Gia chủ Potaliya gặp đức Phật trong rừng, lấy làm phật ý khi đức Phật gọi là gia chủ. Đức Phật giải thích trong Potaliya có từ bỏ một số nghiệp vụ và một số tục sự nhưng như vậy chưa phải là sự đoạn tận tất cả tục sự trong giới luật của bậc Thánh. Theo Potaliya yêu cầu, Thế Tôn giải thích thế nào là sự đoạn tận các tục sự trong giới luật của bậc Thánh.
Chánh kinh:
I. Đức Phật nói đến 8 pháp đưa đến sự đoạn tận tục sự trong giới luật của bậc Thánh và giải thích 8 pháp ấy:
1. Từ bỏ sát sanh.
2. Từ bỏ việc lấy của không cho.
3. Từ bỏ vọng ngữ.
4. Từ bỏ nói hai lưỡi.
5. Từ bỏ tham dục.
6. Từ bỏ huỷ báng.
7. Từ bỏ phẫn nộ.
8. Từ bỏ quá mạn.
II. Đức Phật giải thích thêm thế nào là sự đoạn tận toàn diện các tục sự trong giới luật các bậc Thánh.
Đức Phật dùng bảy ví dụ nói lên vị Thnahs đệ tử, sau khi thấy các dục với trí tuệ liền từ bỏ loại xả thuộc đa chủng, tu tiếp loại xả thuộc nhất chủng, hoàn toàn đoạn trừ các thế vật.
Sau khi đoạn trừ xả niệm vô thượng này, vị Thánh đệ tử hướng tâm đến túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, chứng đạt được vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Kết luận:
Potaliya xác nhận mình chưa có đoạn tận hoàn toàn các tục sự, hối hận sự hiểu lầm và sự đối xử sai lạc của mình đối với các đệ tử của Sa-môn Gotama, quyết tâm thay đổi thái độ, tán thán Thế Tôn đã đem lại sự ái kính Sa-môn, tịnh tín Sa-môn cho mình, cuối cùng xin quy y và trở thành đệ tử đức Phật.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm 
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng phần 1, ngày 18/4/2022:
Video ĐĐ. Minh Nhật giảng ph2, ngày 19/4/2022:
Nguồn youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm