Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanīya Sutta): Một thời, Thế Tôn ở tại Sāvatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người thợ mộc Pañcakanga (Ngũ Phần) đến Tôn giả Udāyi (Ưu đà di), sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Udāyi và thợ mộc Pañcakanga đàm luận về các cảm thọ. Udāyi bảo Thế Tôn thuyết ba thọ, còn thợ mộc nói Thế Tôn thuyết hai thọ. Hai bên không thuyết phục được nhau.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Ānanda thuật về cuộc đàm đạo ấy lên Thế Tôn, Thế Tôn dạy có nhiều phân loại về thọ tuỳ theo pháp môn 2,3,5,6,18,36,108. Những ai không cháp nhận sự phân loại này thời sẽ luận tranh, khẩu tranh. Còn những ai chấp nhận thời sống hoà hợp.
II. Thế Tôn phân tích có 10 loại lạc thọ cao thấp khác nhau:
1. Dục lạc.
2. Lạc sơ thiền.
3. Lạc thiền thứ hai.
4.  Lạc thiền thứ ba.
5.  Lạc thiền thứ tư.
6. Lạc không vô biên.
7. Lạc thức vô biên.
8. Lạc vô sở hữu xứ.
9. Lạc phi tưởng phi phi tưởng xứ.
10. Lạc thọ tưởng định.
III. Thế Tôn xác nhận diệt thọ tưởng định vẫn có lạc thọ.
Kết luận:
Tôn giả Ānanda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video HT. Pháp Tông giảng:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video TK Pháp Tín giảng 6/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Thích Thiện Xuân giảng:
Nguồn: youtube Thầy Thích Thiện Xuân
Video NS. Thích Nữ Liễu Pháp giảng:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Minh Thắng giảng phần 1, ngày 29/6/2022:
Video ĐĐ. Minh Thắng giảng phần 1, ngày 29/6/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm