Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Giáo Giới La-Hầu-La Ở Rừng (Ambalaṭṭhikarāhulovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rāhula (La-hầu-la) ở tại Ambalaṭṭhika (rừng Āmala). Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến Ambalaṭṭhika, chỗ Tôn giả Rāhula ở và thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn dùng thí dụ nước trong chậu thau và con voi lâm trận để dạy cho Rāhula chớ có biết mà nói láo.
1. Ví dụ nước trong chậu thau.
2. Ví dụ con voi lâm trận.
II. Thế Tôn dạy Tôn giả Rāhula phải phản tỉnh nhiều lần trước khi làm ba nghiệp thân, khẩu, ý.
III. Trong quá khứ, vị lai và hiện tại, các Sa-môn, Bà-la-môn đã, đang và sẽ tịnh hoá ba nghiệp đều nhờ phản tỉnh ba nghiệp nhiều lần. Thế Tôn khuyên Tôn giả Rāhula cần phải phản tỉnh như vậy.
Kết luận:
Tôn giả Rāhula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh: 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video TK Pháp Đăng giảng ngày 11/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 1, ngày 4/6/2018:
Video TT. Thích Thiện Thái giảng phần 2, ngày 5/6/2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TK Thích Thiện Xuân giảng ngày 24/5/2017:
Nguồn: youtube Thầy Thích Thiện Xuân
Video sư Phước Toàn giảng:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video  ĐĐ Minh Sơn giảng phần 1, ngày 4/5/2022:
Video  ĐĐ Minh Sơn giảng phần 2, ngày 5/5/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm