Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Giáo Giới La-Hầu-La (Mahārāhulovāda Sutta): Một thời, Thế Tôn ở Sāvatthi, Jetavana, tại tịnh xá Anāthapiṇḍika (Cấp Cô độc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sāvatthi để khất thực. Tôn giả Rāhula vào buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau lưng Thế Tôn. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn dạy Tôn giả Rāhula quán 5 uẩn là vô ngã. Tôn giả được dạy vậy về ngồi dưới một gốc cây để hành thiền. Tôn giả Sāriputta thấy vậy đi đến Tôn giả Rāhula khuyên nên tu tập hơi thở vô, hơi thở ra. Tôn giả Rāhula vào buổi chiều đến hỏi Thế Tôn về niệm hơi thở vô hơi thở ra. Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn dạy quán 5 giới: đất, nước, lửa, gió và hư không là vô ngã.
II. Thế Tôn khuyên tu tập như đất, như nước, như lửa, như gió, như hư không, để đối trị với sắc khả ái và không khả ái.
III. Thế Tôn khuyên tu từ bi hỷ xả để đối trị sân hại tâm, bất lạc và hận thù; tu tập bất tịnh để đối trị tham ái; tu vô thường để đối trị ngã mạn.
IV. Thế Tôn dạy tu tập niệm hơi thở vô, hơi thở ra và giải thích pháp môn này.
Kết luận:
Tôn giả Rāhula hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video HT. Bửu Chánh giảng năm2012:
Nguồn: youtube tueluc su
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 13/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TT. Thích Thiện Thái giảng ngày 4/6/2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video TK Thích Thiện Chơn giảng năm 2020:
Nguồn: youtube Pháp Âm Phật Giáo
Video  TT. Giác Hoàng giảng phần 1, ngày 9/5/2022:
Video  TT. Giác Hoàng giảng phần 2, ngày 10/5/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm