Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (Laṭukikopama Sutta): Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc Phương Thủy). Apāna là một thị tứ của Anguttarapa. Udāyi trong khi độc cư thiền tịnh khởi lên sự tán thán Thế Tôn là bậc đã đoạn trừ khổ pháp đem lại lạc pháp, đã đoạn trừ bất thiện pháp, đã đem lại thiện pháp, nghĩ vậy Udāyi về thưa với đức Phật và do vậy đức Phật thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Tôn giả Udāyi tán thán Thế Tôn và dẫn chứng lời tán thán.
II. Một sự việc gì, do Thế Tôn dạy, nhưng không thể từ bỏ được, thời sự việc ấy là một trói buộc mạnh mẽ. Ví như con chim cáy bị buộc bằng dây leo, bị buộc dây leo ấy đối với con chim cáy là một trói buộc mạnh mẽ vững chắc.
III. Một sự việc gì do Thế Tôn dạy từ bỏ mà từ bỏ được, thời sự việc ấy không phải là một trói buộc mạnh mẽ. Ví như con voi dẫu bị da nịt vững chắc trói buộc, có thể chuyển mình bứt đứt được da nịt ấy, da nịt ấy không có vững chắc đối với con voi.
IV. Thế Tôn dùng hai ví dụ để dẫn chứng cho tời tuyên bố trên của Ngài.
1. Một người nghèo, muốn xuất gia không thể từ bỏ cái chòi hư nát, cái giường hư nát của mình... Thời các sự vật ấy là một trói buộc vững chắc mạnh mẽ đối với người ây.
2. Một người gia chủ giàu có, muốn xuất gia có thể từ bỏ tài sản lớn, ruộng nương, đất đai, thê thiếp của mình, thời các sự vật ấy không là một trói buộc vững chắc mạnh mẽ đối với người gia chủ ấy.
V. Thế Tôn nói có bốn hạng người hướng đến đoạn diệt sanh y, ba hạng người đầu còn bị trói buộc, chỉ hạng người thứ tư không bị trói buộc.
VI. Thế Tôn dạy nên từ bỏ dục lạc hướng đến thiền lạc, và trong cảnh giới thiền cần phải từ bỏ các thiền còn dao động.
Kết luận: Tôn giả Udāyi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 20/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video sư Minh Hiển giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 227 năm 2016:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Giác Tuyên giảng phần 1, ngày 25/5/2022:
Video ĐĐ. Giác Tuyên giảng phần 2, ngày 26/5/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm