Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Càtumà (Cātuma Sutta): Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do Sāriputta (Xá-lợi-phất) và Moggallāna (Mục-kiền-liên) cầm đầu cùng đến Catuma để yết kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đến chào đón các vị cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát được cất dọn, nên các tiếng náo động ồn ào khởi lên. Chính việc làm ồn nên 500 Tỷ-kheo tân học bị Thế Tôn đuổi đi.
Chánh kinh:
I. Các Thích tử ở Càtumà và Phạm thiên Sahampati can thiệp xin Thế Tôn cho phép các Tỷ-kheo được ở lại.
II. Thế Tôn cho phép họ được ở lại, và hỏi Sāriputta và Moggallāna đã nghĩ gì khi các Tỷ-kheo bị đuổi.
III. Thế Tôn giảng về bốn sự sợ hãi cho những ai xuất gia trong pháp và luật này.
Kết luận:
Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
 
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng ngày 21/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video sư Minh Hiển giảng năm 2019:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Thầy Thích Thiện Xuân
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 228 năm 2016:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Thích Nhật Từ giảng năm 2014:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 1, ngày 30/5/2022:
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 2, ngày 31/5/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm