Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Kῑṭāgiri (Kῑṭāgiri Sutta): Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Thế Tôn khuyên các Tỷ-kheo chớ có ăn ban đêm, nhưng Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka không vâng theo nên Thế Tôn thuyết giảng kinh này.
Chánh kinh:
I. Thế Tôn biết khi cảm thọ một cảm giác nào, thiện pháp bị tổn giảm, bất thiện pháp tăng trưởng. Thế Tôn khuyên nên từ bỏ cảm thọ ấy.
Thế Tôn biết khi cảm thọ một cảm giác nào, thiện pháp tăng trưởng, bất thiện pháp tổn giảm. Thế Tôn khuyên nên cảm giác cảm thọ ấy.
II.  Thế Tôn dạy, đối với các bậc vô học, không có sự việc gì cần phải làm nhờ không phóng dật, đối với các vị hữu học, có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật. Thế Tôn dạy có 7 hạng người ở đời, 2 hạng đầu không có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật, 5 hạng sau có sự việc cần phải làm nhờ không phóng dật.
III. Trí tuệ cần phải thành tựu từ từ qua 12 giai đoạn: Tin - đi đến gần phục vụ - lóng tai - nghe pháp - thọ trì pháp - suy tư ý nghĩa - chấp thuận - ước muốn - nỗ lực - cân nhắc - tinh cần - tự thân chứng được sự thật tối thượng - vị ấy thấy.
IV. Sự thuyết trình gồm có bốn phần.
Kết luận: Các vị Tỷ-kheo tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Giác Đẳng giảng ngày 27/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video HT. Pháp Tông giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video TT. Giác Nhẫn giảng phần 1, ngày 7/11/2022:
Video TT. Giác Nhẫn giảng phần 2, ngày 8/11/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
TT. Vườn Tâm