Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Dạy Ba Minh Vacchagotta (Tevijjavaccha Sutta): Một thời Thế Tôn ở Vesālī (Tỳ-xá-ly) rừng Ðại Lâm, tại Kutagarasala (Giảng đường Trùng Các). Thế Tôn đi đến gặp du sĩ ngoại đạo Vacchagotta và cuộc đàm luận giữa hai vị này bắt đầu.
Chánh kinh:
I. Vacchagotta hỏi đức Phật có phải là bậc nhất thiết trí không, thì đức Phật trả lời là không phải.
II. Đức Phật là vị đã chứng được ba minh.
III. Vacchagotta hỏi bốn câu hỏi về cư sĩ tại gia và về tà mạng ngoại đạo. Đức Phật trả lời cả bốn câu hỏi.
Kết luận:
Vacchagotta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video HT. Pháp Tông giảng năm 2021:
Nguồn: youtube Chua Huyen Khong Official
Video TK Pháp Tân giảng ngày 28/11/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube Thầy Thích Thiện Xuân
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 22/4/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video ĐĐ. Minh Đẳng giảng phần 1, ngày 15/6/2022:
Video ĐĐ. Minh Đẳng giảng phần 2, ngày 16/6/2022:
Nguồn: youtube OL5AM HPP
TT. Vườn Tâm