Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Kinh Trường Trảo (Dīghanakha Sutta): Một thời Thế Tôn ở tại Rājagaha (Vương Xá), trên núi Gijjhakūta (Linh Thứu), trong hang Sūkarakhata. Dìghanakha (Trường Trảo) nêu lên tri kiến của mình rằng: "Tất cả đều không làm cho tôi thích thú". Sa-môn Gotama nói lên quan điểm của mình về cái tri kiến liên hệ đến quan điểm của Dìghanakha.
Chánh kinh:
I. Có ba tri kiến về thích thú, ảnh hưởng của ba tri này đối với tham dục.
II. Người này có trí đối với ba tri kiến này, cố chấp tri kiến thời có đối nghịch, có tranh luận. Do đó, người có trí phải đoạn trừ các tri kiến này.
III. Khi quán thân là vô thường, vô ngã thời đoạn được thân dục, thân ái, thân phục tòng.
IV. Khi quán ba thọ là vô thường do duyên sanh, hữu vi, đưa đến yểm ly, ly tham, giải thoát. Với tâm giải thoát, vị Tỷ-kheo không nói thuận theo một ai, chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có chấp thủ.
V. Quả chứng do lời Thế Tôn thuyết giảng đưa lại:
1. Tôn giả Xá-lợi-phất chứng quả A-la-hán.
2. Dìghanakha chứng được pháp nhãn.
Kết luận:
Dìghanakha nói lên lời tán thán Phật và xin quy y ba ngôi báu.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tín giảng ngày 4/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 235 năm 2016:
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Giác Viễn giảng phần 1, ngày 22/6/2022
Video TT. Giác Viễn giảng phần 2, ngày 23/6/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
Video TT. Thích Nhật Từ giảng 13/5/2007:

Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TK Thích Thiện Xuân giảng năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm