Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi Đại Kinh Sakuludàyi (Mahāsakuludāyi Sutta): Một thời Thế Tôn trú ở Rājagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Thế Tôn viếng thăm du sĩ Sakuludàyi và cuộc đàm thoại sau đây được khởi lên.
Chánh kinh:
I. Mahā Sakuludāyi so sánh nhân thấy đệ tử của 6 ngoại đạo sư đối xử với đạo sư của mình không có kính trọng như các đệ tử của Sa-môn Gotama đối với bậc đạo sư của mình.
II. Được Sa-môn Gotama hỏi Sakuludāyi trả lời là Sa-môn Gotama có 5 pháp, nên các đệ tử của Sa-môn Gotama mới cung kính tôn trọng Sa-môn Gotama.
III. Sa-môn Gotama nói không phải vì Sa-môn Gotama có 5 pháp ấy nên được các đệ từ kính trọng, vì Sa-môn Gotama có những đệ tử thực hành theo 5 pháp ấy một cách trọn vẹn đầy đủ hơn Sa-môn Gotama.
IV. Sa-môn Gotama nói rằng do Sa-môn Gotama có 5 pháp khác mà đệ tử của mình cung kính tôn trọng mình:
1. Thành tựu giới uẩn tối thượng.
2. Có tri kiến vi diệu.
3. Thành tựu tăng trưởng trí tuệ.
4. Sa-môn Gotama làm cho các đệ tử thoả mãn với các câu trả lời liên hệ đến khổ.
5. Sa-môn Gotama thuyết giảng những con đường, những pháp môn tu hành cho các đệ tử, có tất cả là:
1. 37 phẩm trợ đạo.
2. 8 giải thoát.
3. 8 thắng xứ.
4. 10 biến xứ.
5. 4 thiền.
6. Quán thân này là sắc pháp.
7. Quán xứ hoá hiện của thân do ý làm ra.
8. 6 thần thông.
Kết luận:
Sakuludāyi hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video TK Pháp Tân giảng phần 1 ngày 12/12/2020:
Video TK Tuệ Quyền giảng phần 2 ngày 15/12/2020:
Nguồn: youtube Lớp Phật Pháp Buddhadhamma
Video giảng trong Thiền và Đời Sống kỳ 238 năm 2016: 
Nguồn: youtube Vô Môn Thiền Tự
Video TT. Giác Nhẫn giảng phần 1, ngày 3/7/2022:
Video TT. Giác Nhẫn giảng phần 2, ngày 4/7/2022:
Nguồn: youtube OL 5AM HPP
Video TT. Thích Nhật Từ giảng ngày 23/9/2007:
Nguồn: youtube Đạo Phật Ngày Nay
Video TT. Thích Thiện Thái giảng năm 2018:
Nguồn: youtube Thien Thai
Video thầy Thích Thiện Xuân giảng phần 1 năm 2017:
Video thầy Thích Thiện Xuân giảng phần 2 năm 2017:
Nguồn: youtube thầy Thích Thiện Xuân
TT. Vườn Tâm