Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Trong thời quá khứ, Đức Phật Thích Ca đã từng ba A tăng kỳ kiếp tu phước huệ, trăm kiếp gieo tướng hảo. Do đó Ngài mới thành tựu được ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp, thân trang nghiêm không ai sánh bằng. Chúng ta là người tu đạo, tất phải tu phước huệ.

Thế nào là tu phước, tu huệ?

Là làm nhiều chuyện công đức. Phàm việc gì có lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nên tận lực làm hết mình, là tu phước. Đọc tụng Kinh Điển, nghiên cứu đạo lý Phật, gọi là Thâm nhập Kinh Tạng, trí huệ như hải, là tu huệ.

Nói đơn giản như: Tạo nhiều công đức thì được phước báo, còn nghe kinh, Thuyết Pháp là có trí tuệ. Đó là đạo lý tự nhiên.

Phước huệ là do sự bồi đắp tu hành mà có, cho nên nếu không lo bồi đắp thì không bao giờ có phước huệ. Người tu đạo chớ nghĩ đó là phước nhỏ mà không chịu làm, lại càng không thể cho đó là việc ác nhỏ rồi cứ làm. Nếu chúng ta lúc nào cũng biết quý phước, tu phước, trồng phước thì trong tương lai nhất định chúng ta sẽ có đại phước báo.

Nếu không, phước thời từ đâu đến?

Huệ do từ đâu sanh?

Những ai muốn được phước, được huệ mà chẳng chịu làm gì, thì cũng ví như người si mê nói trong cơn mộng vậy. Đó là vọng tưởng trong cái vọng tưởng, vĩnh viễn không thể nào thành sự thật, giống như nói suyền mộc cầu ngư tức tìm cá trên cây. Đó là tư tưởng của người ngu, là chuyện không thể nào có được.

Giảng ngày 4 tháng 6 năm 1981.

 

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Việt dịch: Ban Phiên Dịch Việt Ngữ Trường