Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
PHƯƠNG XỨ NHIỆM HUYỀN
* Tưởng niệm Giác linh cố Ni trưởng Thích Nữ Ngoạt Liên
                                                                         ( 30/8/Kỷ Hợi - 2019)

Tác giả bài thơ viếng và ký vào sổ tang của cố NT. Ngoạt Liên
 
Nhất            nhật mộng hồ trăng xưa
Tâm            thiêng bàng bạc thuyền đưa sang bờ
Tưởng        về quê mẹ Cần Thơ
Niệm           ân tổ phụ truyền thừa độ sanh
Giác            thị giác...vượt mê thành
Linh            mầu hội tụ thoát gành khổ đau!
Ni                 lưu nối gót tâm giao
Trưởng       dưỡng căn tánh nhịp cầu hoằng dương
Thích           tử du hành bốn phương
Nữ               Sa môn pháp, cát tường thiên chân
Ngoạt          nguyệt trong sáng nối vần
Liên             đài phúc quả thượng tầng sen thiêng
Giáo            thọ ân đức Huỳnh Liên
Phẩm          hạnh đời đạo mối giềng lợi tha
Ni                chúng mài miệt thăng hoa
Giới             nghi tinh tấn kết tòa lưu ly
Khất            xin lập chí hộ trì
Sĩ                 học Phật pháp từ bi phụng thời
Trụ              pháp vương gia...gọi mời
Trì               Như Lai Tạng...giúp người bình an
Tổ                tổ trùng kiến đạo tràng
Đình            tiền chiếu diệu ánh vàng long lanh
Tịnh            trang nghiêm xứ thiện lành
Xá                phủi danh lợi hóa hành nhân gian
Ngọc           mâu ni đẹp thiền quang
Phương      xứ tịnh mặc rỡ ràng thiền gia
Viên            minh căn tánh Lăng già
Tịch             lắng ly xả ba la nhiệm huyền
Trực            hướng phi xứ hạo nhiên
Vãng            sanh Cực lạc đức hiền cao thăng
Tây              quy trúc biếc thường hằng
Phương      thượng cửu phẩm Niết bàn Liên hoa
Cao             đồ đệ nhất nhập tòa
Đăng           đèn Chơn lý hằng sa hương vàng
Phật            đại từ bi phổ quang
Quốc          độ mật xứ thắng tràng tịnh không!
                              Tổ đình Ngọc Phương , 30/8/ Kỷ Hợi - 2019

                                                  Trần Quê Hương 

THÍCH      nương cảnh Phật chân như hạnh

NỮ           giới du phương Khất sĩ hành       

NGOẠT    trọn nghĩa tình  -  Đời tận hiếu      

LIÊN         đài nhuận rạng  -  Đạo viên thành