Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Giàu không phải là phúc Phúc do sống biết điều Nghèo cũng không là họa Họa do ác tự chiê
1. Như thị

Pháp vốn tự hoàn hảo
Trong chính sự bất toàn
Khi thấy Pháp như thị
Thoát khỏi mọi cực đoan.

True nature

Nature is perfection
In the very heart of imperfection.
See things as they are,
And you are free from all extremes.

2. Họa - Phúc

Giàu không phải là phúc
Phúc do sống biết điều
Nghèo cũng không là họa
Họa do ác tự chiêu.

Fortune - Misfortune

Wealth is not the source of happiness
Happiness comes from knowing the rules of life Poverty is not the source of misfortune
Misfortune comes from our own villainy.

3. Thuận - Nghịch

Nghịch duyên không đối kháng
Thuận cảnh cũng an nhiên
Thuận nghịch đều vi diệu
Tự tại nói chi Thiền.

Bliss - Adversity

In adversity do not fight back
In bliss stay impassive
Bliss and Adversity two magic sides
Where a serene mind does not require meditation.

4. Nhiệm mầu

Ai biết sống giản dị
Không tạo tác vọng cầu
Thấy pháp tánh như thị
Đâu đâu cũng nhiệm mầu.

Wonder

They who can live in simplicity
Free from any desire to act
Can see the truth in its true nature
Where everything is wonderful.

5. Viên minh

Hiện hữu tùy duyên khởi
Trùng trùng pháp tướng sinh
Tánh thấy thường soi sáng
Nên được gọi viên minh.

Perfect clear-sightedness

Existence results from combining elements
Events endlessly bloom
Wisdom of mind is a permanent light
And named "perfect clear-sightedness".

6. Không

Lăng xăng tra cứu nghĩa "không"
Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm
Trở về tâm trí lặng im
Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn.

7. Bình thản đón nhận

Trải qua những bước thăng trầm
Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu
An nhiên giữa cuộc bể dâu
Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa.

Serene acceptance

After experiencing ups and downs
The wise man now keeps a clear-sighted mind above all,
Impassive in the midst of upheavals
The Enlightenment is not far for those who can endure sufferings.

8.Thoát vô minh

Ai thường biết chánh niệm
Trọn vẹn với chính mình
Tỉnh thức trong thực tại
Mới thoát khỏi vô minh.

Escape from ignorance

They who know how to maintain mindfulness
Always in themselves
Aware of the moment
Will free from ignorance.

9. Ai tu

Khi mê cứ tưởng ta tu
Tỉnh ra mới biết pháp tu một mình
Cái ta ảo tưởng vô hình
Lăng xăng tạo tác tử sinh luân hồi.

The path of enlightenment

In illusion I think I can train
The illusive ego is invisible
Creating again and again its own variety of existences
Until disillusioned I then know the Dhamma does it for me.

10. Hữu sự

Nói làm thường Thận trọng
Luôn trọn vẹn Chú tâm
Lắng nghe Quan sát rõ
Đến đi Pháp lặng thầm.

Being active

Always speak and act carefully,
Always be mindful
Listen and observe clearly
The Dhamma comes and goes in silence.

11. Vô sự

Học đạo quý vô tâm
Làm nghĩ nói không lầm
Sáng trong và lặng lẻ
Giản dị mới uyên thâm.

At rest

Better learn the truth with a void mind
Be innocent in acting, thinking, speaking
With clear wholesome and serene mind
Simplicity is profound wisdom.

12. Tâm Ma

Pháp đến đi vô ngã
Sao muốn thành của ta
Khổ lạc đều hư ảo
Tìm kiếm chỉ tâm ma.

The mind of evil

Everything comes and goes away selflessly
Why do we want to own things?
Suffering and pleasure are illusory
To seek them comes from the mind of evil.

13. Cuộc đời

Cuộc đời là vị thầy
Dạy biết bao chân lý
Chính nước mắt đầy vơi
Là những lời khai thị.

Life

Life is the Master
Who teaches many truths
Tears shed are signs
Showing the message of awakening.

14. Sự Thật

Thầy nói lên sự thật
Không lặp lại kinh, thư
Ai mắt không nhiễm bụi
Ngay đó thấy Chân Như.

The truth

The Master reveals the truth
Not in repeating the sutra,
Your eyes can see
The truth as it is.

15. Ngã Thiền

Ai bảo thiền phải chậm?
Ai buộc phải làm nhanh?
Phải chăng toàn bản ngã
Còn đâu chỗ Tinh Anh.

Ego and meditation

Who said that meditation should be slow?
Who forces to do fast?
Is that the decision of ego
Instead of the pure mind's ?

16. Vô tự Kinh

Đọc Kinh vô tự khỏi lo âu
Chữ nghĩa, văn hoa chỉ khổ sầu
Nếu biết tùy duyên, tâm rỗng lặng
Nào ngờ thuận pháp, tánh thâm sâu

17. Ngậm đắng
Có thể thắng ngàn người
Nhưng lại không tự thắng
Vẫn bị chúng chê cười
Vẫn nuốt cay ngậm đắng!

Bitterness

Able to win over many
But unable to defeat oneself
The laughing stock of others,
One must always endure the humiliation!

18. "Rắn"

Rắn bên ngoài đáng sợ
Không bằng "rắn” trong lòng
Ai khéo chăn giữ "rắn"
Mới tự tại thong dong.

The snake

The snake in nature is dangerous
But less than the "snake" in our hearts,
Who can master it
Will free from all suffering.

19. Chiêm Bao
Tình trường duyên tan hợp
Như gió thổi sóng chao
Đừng gượng cầu lấy bỏ
Đừng níu giữ chiêm bao!

Illusions

Love can grow or decline
As the waves swell with the wind
No need to cling to illusions No need to cling to dreams!

20. Chánh niệm
Như nhà không khéo lợp
Ắt mưa sẽ dột vào
Tâm không khéo chánh niệm
Phiền não sẽ lao xao!

Mindfulness

As a leaking roof
lets in the rain
The mind that is not clear-sighted
Will suffer affliction!

21. Biết

Hàng ngày biết thọ, biết thân
Biết tâm, biết cảnh, tham sân biết liền
Biết ngã chấp, biết tuỳ miên
Ngay nơi thực tại hiện tiền thoát ra.

Being aware

Being aware every day of one's sensations, one's body, one's mind, one's surroundings,
Recognizing at once envy and anger
Being aware of one's passions and inclinations Only then can one break free.

22. Chỉ là

Chỉ là mưa vẫn cứ rơi
Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên
Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền
Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm...

Merely

Just the rain keeping falling
Just the leaves falling off before the door
Just an appeased mind
Just no longer disturbed.

23. Thông

Quá khứ còn hay mất
Tương lai có hay không
Cứ ngay nơi thực tại
Trọn vẹn, tâm-pháp thông.

Communicate

The past survived or is lost
Whether the future will be or not
Live fully the present moment
Mind and nature communicate.

24. Bình thường

Vô thường vốn lẽ diệu thường
Tử sinh mới thấy tỏ tường vô sinh
Hữu vô như bóng với hình
Vô minh cùng với chữ minh một vần.

Daily wonderful

Impermanence is wonder.
In the rebirth cycle non-birth clearly appears
Existence and non-existence Are like the image and the shadow
Ignorance and enlightenment
Also rhyme together.

25. Biết mình

Không gì bằng biết mình
Biết mình tức thấy pháp
Thấy pháp chính là Minh
Minh thoát vòng sinh tử
Nên nhìn lại chính mình
Chớ quan tâm người khác
Thấy mình mới là mình
Thấy người sinh ý ác.

Know yourself

Get to know yourself,
there is nothing better
To know oneself is to see the Dhamma
the Dhamma is enlightenment
the Dhamma escapes the cycle of rebirth
Focus on yourself
Do not care about others
To look at oneself is mindfulness
Watching others is evil.

26. An nhiên

Mỗi khi xúc chạm việc đời
An là không động không rời tự tâm
Nhiên là giản dị uyên thâm
Thong dong tự tại, lặng thầm, vô ngôn.

Impassivity

In all life interactions,
Keep your mind in peace
Being natural is simple and profound
Be free, quiet, silent and soundless.

27. Kiếp phù du

Ta vốn từ thiên thu
Đứng bên bờ giác ngộ
Nhưng yêu đời bể khổ
Ta chọn kiếp phù du.

Ephemeral existence

I was born from the Universe
I stand on the shores of enlightenment
And compassionately
I choose an ephemeral existence.

28. Nụ cười

Người đi còn lại nụ cười
Cho yêu thương nối tình người ngàn sau
Cho cây đơm lá xanh màu
Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung.

Smile

He went away but his smile remains
For love to connect all humanity
For nature to bloom again and again
For the moon to illuminate forever the path of fidelity.

29. Lặng lẽ

Xin trả chim đôi cánh
Đôi cánh nhẹ bay xa
Ta trở về lặng lẽ
Một mình ngắm mây qua.

The silence

I free the birds
that lightly fly away
I return to the silence
And alone I watch the clouds.

30. Đến - Đi

Pháp sẵn nơi mỗi người
Chẳng cần tìm đâu khác
Pháp đến, chỉ mỉm cười
Pháp đi, không tạo tác.

The movement of life

The Dhamma is in everyone
No need to look elsewhere
The Dhamma comes, just smile
The Dhamma leaves, let it go without reaction.

Một số bài thơ (song ngữ) của thầy Viên Minh

Tác giả: Viên Minh - http://www.trungtamhotong.org/