Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, Dīpe raṭṭhe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette, Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā, Tiṭṭhantā santikeyaṃ munivaravacanaṃ sādhavo me suṇantu.
Nguồn: youtube Dhammapali Bhikkhuni
TT. Vườn Tâm