Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Tam quy là quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Năm điều giới là những nguyên tắc, những điều khoản đạo đức mà đức Phật dạy cho những người Phật tử tại gia xa lìa các điều xấu ác, quay về đường thiện, hướng đến an lạc giác ngộ và giải thoát.
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
TT. Vườn Tâm