Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
0:00 Rải tâm từ 2:43 Hồi hướng chúng sanh 4:00 Kệ hồi hướng đến chư thiên 6:00 Hồi hướng phước đến thân quyến
Nguồn: youtube Ni Viện Viên Không
TT. Vườn Tâm