Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Vào thời Phật tại thế, có một vị trưởng lão tên là Pothila. Vị sư này lão thông tam tạng và thường tuyên đọc giáo lý cho một nhóm 500 vị tỳ kheo nghe. Chỉ hiềm có một điều là sư chưa chứng được quả thánh nào cả. Để giúp sư, đức Thế Tôn thường gọi sư là "Pothila rỗng" mỗi khi tiện dịp. Chẳng hạn như mỗi lần sư đến bên đức Phật, ngài bảo:
 - Hãy đến đây Pothila rỗng!
     - Hãy đi đi, Pothila rỗng! v.v...
     - Pothila rỗng đã đi.
     Cảm thấy bị kích động, sư tự nhủ: "Ta sẽ vào rừng để thiền định". Chiều hôm ấy, sau khi giảng kinh xong, đợi lúc trời nhá nhem tối, trưởng lão mang y bát, nối gót theo nhóm thính chúng cuối cùng ra khỏi pháp đường. Các thầy tỳ kheo ngồi trong phòng đọc kinh nhưng chẳng hề hay biết gì về vị pháp sư của mình.
     - Bạch trưởng lão, xin ngài hãy chỉ dạy cho con.
     - Thưa trưởng lão, xin ngài đừng từ chối mà hãy chỉ dạy cho con. 
     - Thưa tôn giả, xin ngài hãy chỉ dạy cho con.
     - Bạch tôn giả, xin ngài đừng từ chối. Hãy chỉ dạy cho con.
     - Con sẽ kiên nhẫn tất cả. Nếu ngài dạy con nhảy vào lửa, con cũng nhảy theo.
     - Xin ngài hãy để nguyên y phục và nhảy xuống ao.
     - Hãy leo lên.
     - Này tôn giả, như một cái hang có sáu cửa ngõ. Một con dế chun vào hang. Ai muốn bắt nó phải bịt năm cửa, chỉ chừa một cửa là tóm được nó ngay. Tôn giả hãy quán sát sáu căn của mình. Đóng năm căn lại và tập trung trọng tâm vào ý căn.
     - Bấy nhiêu cũng đủ rồi.
     "Do thiền định trí tuệ phát sinh. Không hành thiền trí tuệ phai mờ. Biết rõ những điều lợi hại này. Hãy thực hành để phát triển trí tuệ".
 
Trích Truyện Phật giáo tuyển tập. Học viện Buddhadhamma.