Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Kinh Thánh Cầu (Pāsarāsi Sutta): Một thời Thế Tôn ở Sāvatthi, tại Jetavana, vườn ông Anāthapiṇḍika (Cấp Cô Ðộc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đến Sāvatthi để khất thực. Có một số đông Tỷ-kheo đến chỗ Tôn giả Ānanda ở. Các Tỷ-kheo tụ họp tại nhà Bà-la-môn Rammaka và Thế Tôn đến đây để thuyết pháp.
Chánh kinh:
I. Định nghĩa phi thánh cầu và thánh cầu.
II. Kinh nghiệm thánh cầu của đức Phật trước khi thành đạo
1. Cầu đạo, học đạo:
a. Thánh cầu của Thái tử.
b. Học đạo với Alara Kalama.
c. Học đạo với Uddaka Ramaputta.
2. Sa-môn Gotama thành đạo.
3. Đức Phật thuyết pháp:
a. Do dự.
b. Phạm thiên thỉnh đức Phật thuyết pháp.
c. Đức Phật quyết định thuyết pháp.
d. Đức Phật thuyết pháp cho 5 vị Tỷ-kheo.
đ. Trên dường đi đến Ba-la-nại. Sự gặp gỡ với Upaka.
4. Đức Phật thuyết pháp cho 5 vị Tỷ-kheo.
III. Bài thuyết pháp về 5 dục trưởng dưỡng.
1. Định nghĩa
2. Nguy hiểm
3. Giải thoát
Kết luận: Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video HT. Giác Giới trích giảng:
Nguồn: youtube Pháp Âm Khất Sĩ
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 1, ngày 22/12/2021:
Video ĐĐ. Minh Sơn giảng phần 2, ngày 23/12/2021:
 Nguồn youtube Pháp Âm Khất Sĩ
TT. Vườn Tâm