Chủ đề
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !
Duyên khởi: Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi (Cūḷahatthipadopama Sutta): Du sĩ Pilotika mới đi yết kiến Sa-môn Gotama về có lời tán thán trí tuệ của Sa-môn Gotama và nói rằng vì thấy 4 dấu chân của Sa-môn Gotama nên mới có lời tán thán như vậy. Jānussoni nghe xong, đảnh lễ Thế Tôn đi đến gặp Sa-môn Gotama và trình bày câu chuyện lên Sa-môn Gotama.
Chánh kinh:
I. 4 dấu tích của 4 loài voi, và dấu tích của con voi tối thượng.
II. 4 dấu tích của Như Lai.
1. Dấu tích thứ I: Như Lai thuyết pháp, thiện nam tử nghe pháp, xuất gia, giữ giới.
2. Dấu tích thứ II: Chứng được thiền định.
3. Dấu tích thứ III: Chứng được trí tuệ gồm 3 minh.
4. Dấu tích thứ IV: Giải thoát các lậu hoặc.
Kết luận: Bà-la-môn Jānussoni tán thán Thế Tôn và xin quy y 3 ngôi báu.
Audio chánh kinh:
Nguồn: youtube Diệu Pháp Âm
Video cố HT. Thích Minh Châu giảng:
Nguồn: youtube Giảng Pháp - Thiền Viện Vạn Hạnh
Video sư Thanh Minh giảng:
Nguồn: youtube Chùa Phúc Minh
Video thầy Thích Nguyên Trí giảng
Nguồn youtube Nguồn Tỉnh Thức
TT. Vườn Tâm